FAQ

Forstå Risika score og nøgletal

Risika Score 

Virksomheder uden score

Kreditmaks

Kredit dage 

Relaterede konkurser

Nøgletal

Enkeltmandsmodel

Ejerskab

Erklæringstype

Antal ansatte

Finansielle nøgletal

Rentabilitetsnøgletal

Soliditetsnøgletal og gearingsforhold

Øvrige nøgletal

Risika score

 

Hvad

En kreditvurdering er en vurdering af kreditrisikoen for en potentiel debitor. Kreditvurderingen forudsiger evnen til at tilbagebetale gælden og er implicit sandsynligheden for at debitor går konkurs.

Hvorfor

Mellemstore og store B2B-virksomheder står over for to udfordringer i forhold til kreditgivning. Den første er, når virksomheder taber penge til debitorer, hvilket Risika løser via præcise kreditvurderinger. Den anden er, at virksomheder bruger alt for meget tid på selv at lave vurderingerne af deres kunder, hvortil vi sætter ind med intuitive løsninger og procesoptimering.

Hvordan

Vores kreditmodel er en scorecard-model, der indplacerer alle virksomheder i risikogrupperne 1 - 10 baseret på en række branchejusterede finansielle nøgletal, virksomhedens alder, erklæringstype, relaterede konkurser, tvangsopløsninger og industrien virksomheden befinder sig i.
Af regnskabstal og andre variable, der indgår i modellen, er årets resultat, EBITDA, EBIT, finansielle udgifter, omsætningsaktiver, balance, gæld, egenkapital, valuta, virksomhedsform, stiftelsesdato, erklæringstype og industri.

 

Risika score

Risiko

1 - 3

High

4 - 6

Medium

7 - 10

Low

Performance

Risika score

Konkursprocenter 2020

1

 >8%

2

8%-5%

3

5%-3%

4

3%-2%

5

2%-1%

6

1%-0.5%

7

0.5%-0.25%

8

0.25%-0.1%

9

0.1%-0.03%

10

<0.03%

 

Virksomheder uden score

Hvorfor

Hos Risika har vi besluttet ikke at score alle virksomheder. I nogle situationer er der ikke nok tilgængelig data eller grundlæggende oplysninger til at foretage berettigede kreditrisikovurderinger. Følgende tabel indeholder alle grunde:

Årsag

Forklaring

Udefineret stiftelsesdato

Vi har besluttet ikke at score virksomheder, hvor vi ikke kender stiftelsesdatoen.

Ungt selskab

Vi har besluttet ikke at score virksomheder, der er yngre end 1 år gamle, uanset om de har en tilgængelig årsregnskab eller ej.

Utilstrækkelige data

Vi har besluttet ikke at score virksomheder med nul gæld og nul EBITDA, medmindre de er et holdingselskab.

Utilstrækkelige data

Vi har besluttet ikke at score virksomheder uden overskud / tab eller bruttoresultat tilgængeligt i den seneste regnskab.

Uscoreret industri

Vi har besluttet ikke at score virksomheder i NACE-branchen: Offentlig administration og forsvar; Obligatorisk social sikring.

Uscoreret industri

Vi har besluttet ikke at score virksomheder i NACE-branchen: Aktiviteter i husholdninger som arbejdsgivere; Uafhængigt af varer og tjenester, der producerer husholdningsaktiviteter til eget brug.

Inaktiv virksomhed

Vi har besluttet ikke at score inaktive virksomheder. Vi betragter virksomheder, der er under tvangsopløsning eller under konkurs, som værende inaktive.

Kreditmaks

Hvad

Kreditmaks er et anbefalet kreditmaksimum og er det beløb, som Risika anbefaler hver enkelt leverandør gives i løbende usikret kredit.

Hvorfor

Hvis kunden betaler hele det aftalte beløb forud for levering, vil det oftest være det bedste for virksomheden. Så er der ingen risiko for, at virksomheden ikke får sine penge. Kunden vil sandsynligvis stritte imod, da det nu er vedkommende, der står med hele risikoen i handlen. Ved at give åben kredit betyder det, at virksomheden leverer produktet til kunden, før købsprisen er betalt. Åben kredit er den betalingsbetingelse, der repræsenterer den største kreditrisiko for virksomheden. Denne type kredit bruges oftest inden for industrien, hvor f.eks. en grossist leverer jern til en virksomhed op til et fast aftalt kreditloft.

Hvordan

Kreditmaks afhænger af Risika-scoren samt størrelsen på virksomhedens egenkapital. Derfor kan det godt ske, at en virksomhed med en risika score på 5, får et højere kreditmaks, end en med risika score på 7.

Holding: Kreditmaks afhænger af risika scoren og virksomhedens egenkapital. Der bliver taget højde for kapitalandele, minoritetsinteresser, immatrielle anlægsaktiver, likvide midler og tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder.

Maksimum

Risika anbefaler aldrig over 25 mDKK i kreditmaks.

Holding: Risika anbefaler aldrig over 15 mDKK i kreditmaks.

Kredit dage

Hvad

Kreditperioden er det antal dage, som en kunde får lov til at vente, før han betaler en faktura.

Hvorfor

Kreditperioden er vigtigt, fordi det angiver den mængde af driftskapital, som en virksomhed er villig til at investere i sine tilgodehavender for at generere salg.

Hvordan

Antallet af kreditdage afhænger af Risika-scoren samt størrelsen på virksomhedens egenkapital.

Maksimum

Risika anbefaler aldrig over 90 kreditdage.

Relaterede konkurser

En relateret konkurs defineres ved at et medlem af hhv. direktionen eller bestyrelsen har været aktiv i hhv. direktionen, bestyrelsen, interessent eller reel ejer i en tvangsopløst eller konkursramt virksomhed op til 3 måneder før at den pågældende virksomhed har fået stillet et konkursdekret eller gået under tvangsopløsning.

Nøgletal

Hvorfor

Vi viser nøgletalsperformance for soliditetsgrad, likviditetsgrad og afkasningrad (afkast på balancen), da det er nogen af de vigtigste nøgletal - og skaber et hurtigt indblik i virksomhedens finansielle styrke.

    •  Soliditetsgrad = Egenkapital / Balance. Soliditetsgrad er evnen til at bære større tab.
    •  Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld. Likviditetsgrad er evnen til at betale regninger og afdrage på gæld.
    • Afkastningsgrad = Årsresultat / Balance. Afkastningsgrad er evnen til at skabe afkast til investorer.

Hvordan

Performance

Fraktil

Meget svag

0% - 20%

Svag

20% - 40%

Middel

40% - 60%

Stærk

60% - 80%

Meget stærk

80% - 100%

Nøgletals performance er det enkelte nøgletal sammenlignet med samtlige virksomheder indenfor samme branche.

Enkeltmandsmodel

Hvad

En enkeltmandsvirksomhed har kun én enkelt ejer, som hæfter med hele sin formue. Der er ingen særlige kapitalkrav, idet virksomheden kan startes uden indskud. Der er intet revisionskrav ved en enkeltmandsvirksomhed i modsætning til et selskab.

Hvorfor

En enkeltmandsvirksomhed har ikke pligt til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, men kun skatteregnskab til Skattestyrelsen via oplysningsskemaet. Virksomheden skal bogføre efter bogføringsloven.

Hvordan

Risikas enkeltmandsmodel grupperer virksomhederne i tre risikogrupper: høj risiko, mellem risiko og lav risiko. Modellen overvejer alder, størrelse, branche, ændring i beskæftigelsen og relaterede konkurser og tvangsopløsninger.

Ejerskab

Hvad

Legal ejer: Legale ejere er selskaber eller fysiske personer, der direkte ejer 5% eller mere af selskabet.

Reel ejer: En reel ejer vil altid være en fysisk person, der direkte, indirekte eller ultimativt ejer en tilstrækkelig del. 25% ejerskab eller kontrol vil som udgangspunkt være tilstrækkeligt.

Erklæringstype

Andre erklæringer uden sikkerhed: Revisor kan give en erklæring om assistance med opstilling af et årsregnskab. Derudover kan revisor give en erklæring om aftalte arbejdshandlinger.

Review: Revisors konklusion med begrænset sikkerhed. Forståelse af virksomheden og dens omgivelser. Vurdering af risiko og væsentlighed. Kontrol af væsentlige oplysninger fx. analyser, forespørgelser og andre handlinger, når relevant. Kommunikation med ledelsen kan være mundtlig eller skriftlig.

Udvidet gennemgang: Revisors konklusion med begrænset sikkerhed og samme handlinger som ved et review. Engagementsforespørgelser til banker. Indhente oplysninger fra personbog, tingbog og bilbog. Indhente advokatbreve. Kontrollere virksomhedens indberetninger til SKAT.

Revision: Konklusion fra revisor med høj grad af sikkerhed. Forståelse af virksomheden og dens omgivelser. Vudering af risiko og væsentlighed. Kontrol af væsentlige oplysninger ved fx. vurdering, efterprøvning, fysisk kontrol, observationer, efterregning og bekræftelser fra 3. mand. Kommunikation med ledelsen i revisionsprotokol.

Antal ansatte

Hvad

Antal ansatte: Er antallet af medarbejdere.

Antal årsværk: Et årsværk svarer til 1924 timer pr. år. Det vil sige, at en fuldtidsansat er lig med 1 årsværk.

Gennemsnitlig antal ansatte: Tallet beregnes ved at se på virksomhedens samlede indbetalinger til ATP og dividere tallet med 3.408, hvilket er en standard ATP-sats for en fuldtidmedarbejder pr. år.

Årsregnskabsloven: Jf. Årsregnskabslovens § 7, stk. 1 og 2. er små virksomheder defineret ved at have op til 50 heltidsbeskæftigede*, en balancesum på op til 44 mio. kr. og en nettoomsætning på op til 89 mio. kr., mens mellemstore virksomheder kan have op til 250 heltidsbeskæftigede, en balancesum på 156 mio. kr. og nettoomsætning på 313 mio. kr. *Heltidsbeskæftigede: Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret.

Antal ansatte

Virksomhedsstørelse

+1000

Stor virksomhed

500-999

Stor virksomhed

200-499

Stor virksomhed (fra 250)

100-199

Mellemstor virksomhed

50-99

Mellemstor virksomhed

20-49

Lille virksomhed

10-19

Lille virksomhed

5-9

Mikrovirksomhed

2-4

Mikrovirksomhed

1

Mikrovirksomhed

0

Mikrovirksomhed

Finansielle nøgletal

Hvad

Finansielle Nøgletal: Et finansielt nøgletal, en finansiel rate/ratio eller et regnskabsmæssigt nøgletal er alle et udtryk for et indbyrdes forhold mellem to udvalgte numeriske værdier taget fra en given virksomheds regnskabsopgørelse. Inden for regnskabsverdenen findes der et væsentligt udvalg af nøgletal, der benyttes i forsøget på at evaluere virksomheders finansielle situation.

Rentabilitetsnøgletal


Rentabilitetsnøgletal er en række økonomiske nøgletal, der benyttes til at give indblik i en virksomheds evne til at generere indtjening set i forhold til virksomhedens øvrige økonomiske poster, herunder i forhold til omsætning, driftsomkostninger, balancens aktiver samt egenkapital.

 

Nøgletal

Definition

Bruttomargin

Bruttoresultat / Omsætning

EBIT-margin

EBIT / Omsætning

Resultatgrad

Årets resultat / Omsætning

Egenkapitalens forrentning (ROE)

Årets resultat / Egenkapital

Totalkapitalforrentning (ROA)

Årets resultat / Aktiver

Nettoaktivernes forrentning (RONA)

Årets resultat / (Aktiver - Gæld)

Primmer indtjeningsevne (BEP)

EBIT / Aktiver

 

Likviditetsnøgletal


Likviditetsnøgletal er en række økonomiske nøgletal, der benyttes til at fastlægge en debitors evne til at tilbagebetale kortfristet gældsforpligtelser uden at rejse eksterne kapital. Nøgletallene måler dels en virksomheds evne til at betale gældsforpligtelser og dels virksomhedens risiko- og sikkerhedsmargin gennem nøgletal omfattende likviditetsgrad, kapacitetsgrad samt aktivernes omsætningshastighed.

 

Nøgletal

Definition

Likviditetsgrad

Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld

Omsætningsaktiver til egenkapital

Omsætningsaktiver / Egenkapital

Likvide beholdninger til kort gæld

Likvide beholdninger / Kortfristet gæld

Kapacitetsgrad

Bruttoresultat / (Bruttoresultat - EBIT)

Aktivernes omsætningshastighed

Omsætning / Aktiver

Varelagerets omsætningshastighed

365.25 / (Omsætning / Varebeholdninger)

 

Soliditetsnøgletal og gearingsforhold


Soliditetsnøgletal og gearingsforhold omfatter en række nøgletal, der dels belyser, hvor stor en del af kapitalen, der er fremskaffet via gæld og lån. Endvidere vurderer nøgletallene virksomhedens evne til at imødekomme dens finansielle forpligtelser. Kategorien vedrørende soliditet og gearing er central, da virksomheder både benytter egenkapital og fremmedkapital til finansiering af driften, og viden om virksomhedens gældsforhold bliver derved nødvendig for en evaluering af, om virksomheden kan tilbagebetale gælden i takt med dennes udløb.

 

Nøgletal

Definition

Gældsgrad

Gæld / Aktiver

Gearing

Gæld / Egenkapital

Profit til gæld ratio

Årets resultat / Gæld

Driftsrentabilitet til gæld ratio

EBITDA / Gæld

Rentedækningsgrad

EBIT / ABS(Finansielle omkostninger)

Soliditetsgrad

Egenkapital / Aktiver

Forpligtelsernes gearing

(Passiver - Egenkapital) / Egenkapital

Øvrige nøgletal

Nøgletal

Definition

Årlig ændring i egenkapital

Egenkapital / (Egenkapital - Årets resultat)